阿弥陀经讲解网
标题

徒令上将挥神笔,终见降王走传车。

来源:阿弥陀经讲解网作者:时间:2023-05-26 06:03:57
徒令上将挥神笔,
徒令上将挥神笔,

终见降王走传车。 古诗原文[挑错/完善]

出自唐代李商隐《筹笔驿》

猿鸟犹疑畏简书,风云常为护储胥。

徒令上将挥神笔,终见降王走传车。

管乐有才原不忝,关张无命欲何如?

他年锦里经祠庙,梁父吟成恨有余。

筹笔驿拼音版注音

pāo zhì nán yáng wèi zhǔ yōu , běi zhēng dōng tǎo jìn liáng chóu 。

抛掷南阳为主忧,北征东讨尽良筹。

shí lái tiān dì jiē tóng lì , yùn qù yīng xióng bù zì yóu 。

时来天地皆同力,运去英雄不自由。

qiān lǐ shān hé qīng rú zǐ , liǎng cháo guàn jiàn hèn qiáo zhōu 。

千里山河轻孺子,两朝冠剑恨谯周。

wéi yú yán xià duō qíng shuǐ , yóu jiě nián nián bàng yì liú 。

唯余岩下多情水,犹解年年傍驿流。

译文翻译[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]

猿鸟犹疑是惊畏丞相的严明军令,

风云常常护着他军垒的藩篱栏栅。

诸葛亮徒然在这里挥笔运筹划算,

后主刘禅最终却乘坐邮车去投降。

孔明真不愧有管仲和乐毅的才干。

关公张飞已死他又怎能力挽狂澜?

往年我经过锦城时进谒了武侯祠,

曾经吟诵了梁父吟为他深表遗憾!

注释解释

筹笔驿:旧址在今四川省广元县北。《方舆胜览》:“筹笔驿在绵州绵谷县北九十九里,蜀诸葛武侯出师,尝驻军筹划于此。”

猿鸟句:诸葛亮治军以严明称,这里意谓至今连鱼鸟还在惊畏他的简书。疑:惊。简书:指军令。古人将文字写在竹简上。

储胥:指军用的篱栅。

上将:犹主帅,指诸葛亮。

降王:指后主刘禅。走传车:公元263年(魏元帝景元四年),邓艾伐蜀,后主出降,全家东迁洛阳,出降时也经过筹笔驿。传车:古代驿站的专用车辆。后主是皇帝,这时却坐的是传车,也隐含讽喻意。

管:管仲。春秋时齐相,曾佐齐桓公成就霸业。乐:乐毅。战国时人,燕国名将,曾大败强齐。原不忝:真不愧。诸葛亮隐居南阳时,每自比管仲、乐毅。

他年:作往年解。锦里:在成都城南,有武侯祠。

梁父吟:两句意谓,往年曾谒锦里的武侯祠,想起他隐居时吟咏《梁父吟》的抱负,不曾得到舒展,实在令人遗憾。

创作背景

大中十年(856年)冬,李商隐罢梓州幕随柳仲郢回长安,途经筹笔驿而作的一首咏怀古迹的诗。诗中极力推崇诸葛亮才比管仲、乐毅,却未能完成统一大业,后主刘禅终于成为亡国之君,自是遗恨千古。这沉痛的历史慨叹,和晚唐政局相关。沉郁悲壮,韵唱深至。

诗文赏析[搜索 国学梦 即可回访本站]

筹笔驿,古地名,旧址在今四川省广元县北。相传三国时蜀汉诸葛亮出兵伐魏,曾驻此筹画军事。很多诗人留下了以筹笔驿为题材的怀念诸葛亮的作品。公元855年(大中九年)李商隐罢梓州幕随柳仲郢回长安,途经此驿,写下这首咏怀古迹的诗篇。此诗同多数凭吊诸葛亮的作品一样,颂其威名,钦其才智;同时借以寄托遗恨,抒发感慨。不过此篇艺术手法上,议论以抑扬交替之法,衬托以宾主拱让之法,用事以虚实结合之法,别具一格。

诗写诸葛亮之威、之智、之才、之功,不是一般的赞颂,而是集中写“恨”字。为突出“恨”字,作者用了抑扬交替的手法。首联说猿鸟畏其军令,风云护其藩篱,极写其威严,一扬;颔联却言其徒有神智,终见刘禅投降,长途乘坐驿车,被送往洛阳,蜀汉归于败亡,一抑;颈联出句称其才真无愧于管仲、乐毅,又一扬;对句写关羽、张飞无命早亡,失却羽翼,又一抑。抑扬之间,似是“自相矛盾”,实则文意连属,一以贯之。以其威智,霸业理应可成,然而时无英主,结果社稷覆亡,一恨;以其才略,出师理应告捷,然而时无良将,结果未捷身死,又一恨。末联“他年锦里经祠庙,梁父吟成恨有馀。”是说,昔日经过锦里(成都城南)诸葛武侯庙时,吟哦诸葛亮的《梁父吟》,犹觉遗恨无穷。而所谓“恨”,既是写诸葛亮之“遗恨”,又是作者“隐然自喻”。以一抑一扬的议论来表现“恨”的情怀,显得特别宛转有致。

古典诗歌中,常有“众宾拱主”之法。李商隐这首诗的首联,用的就是这种手法。出句“猿鸟犹疑畏简书”。是说,猿(一本作“鱼”)和鸟都畏惧诸葛亮的军令,说明军威尚存;对句“风云长为护储胥”是说,风云还在护卫诸葛亮的营垒,说明仍有神助。正如范仲温《诗眼》所说的:“惟义山‘鱼鸟’云云,‘简书’盖军中法令约束,言号令严明,虽千百年之后,‘鱼鸟’犹畏之;‘储胥’盖军中藩篱,言忠义贯于神明,‘风云’犹为护其壁垒也。诵此两句,使人凛然复见孔明风烈。”这里没有直接刻画诸葛亮,只是通过猿(鱼)鸟风云的状态来突出诸葛亮的善于治军。猿鸟风云的状态在作者想象中,是由诸葛亮引起的反应,这些都作为“宾”,用以突出诸葛亮军威这个“主”。这些作为宾的自然景物。是拟人化,有某种特别的象征意义。猿鸟风云,作为筹笔驿的实景,还起到渲染气氛的作用,使人有肃穆之感;但是并不是单纯的气氛描写,而是化实为虚,实景虚用,以宾拱主,直接突出“孔明风烈”这一主体。

李商隐好用典故。宋魏庆之《诗人玉屑》卷七云:“李商隐诗好积故实。”他爱把古人罗致笔下,自由驱使,不问时代先后,都可以在他的诗境中同时出现。“管乐有才真不忝,关张无命欲何如”,此题所咏乃诸葛亮,则此联对句中的关羽、张飞为其同时人,是今;管仲是春秋时人,乐毅是战国时人,远在三国之前,是古。用事以古今成对,出句以古人比拟诸葛亮,对句实写诸葛亮同时人关、张,即以古对今,以虚对实,而且对得极为自然。其所以如此,是因为诸葛亮“每自比于管仲、乐毅”(《三国志·蜀书·诸葛亮传》),故以管仲、乐毅直指诸葛亮便是很自然的事了,所以所谓“管乐”可以说虽“古”犹“今”,虽“虚”犹“实”,与关、张对举,可称为“奇”,然而却又不足为奇。

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
1993年10月26日出生的人五行 1993年10月26日出生的人五行

1993年10月26日出生的人五行缺什么?公历1993年10月26日...

1993年10月8日出生的人五行缺 1993年10月8日出生的人五行缺

1993年10月8日出生的人五行缺什么?公历1993年10月8日...

1993年10月2日出生的人五行缺 1993年10月2日出生的人五行缺

1993年10月2日出生的人五行缺什么?公历1993年10月2日...

1993年10月29日出生的人五行 1993年10月29日出生的人五行

1993年10月29日出生的人五行缺什么?公历1993年10月29日...

1993年10月7日出生的人五行缺 1993年10月7日出生的人五行缺

1993年10月7日出生的人五行缺什么?公历1993年10月7日...

最新文章
1993年11月10日出生的人五行 1993年11月10日出生的人五行

1993年11月10日出生的人五行缺什么?公历1993年11月10日...

1993年11月12日出生的人五行 1993年11月12日出生的人五行

1993年11月12日出生的人五行缺什么?公历1993年11月12日...

1993年10月4日出生的人五行缺 1993年10月4日出生的人五行缺

1993年10月4日出生的人五行缺什么?公历1993年10月4日...

1993年10月26日出生的人五行 1993年10月26日出生的人五行

1993年10月26日出生的人五行缺什么?公历1993年10月26日...

1993年10月8日出生的人五行缺 1993年10月8日出生的人五行缺

1993年10月8日出生的人五行缺什么?公历1993年10月8日...

1993年10月2日出生的人五行缺 1993年10月2日出生的人五行缺

1993年10月2日出生的人五行缺什么?公历1993年10月2日...

1993年10月29日出生的人五行 1993年10月29日出生的人五行

1993年10月29日出生的人五行缺什么?公历1993年10月29日...

1993年10月7日出生的人五行缺 1993年10月7日出生的人五行缺

1993年10月7日出生的人五行缺什么?公历1993年10月7日...

1993年11月14日出生的人五行 1993年11月14日出生的人五行

1993年11月14日出生的人五行缺什么?公历1993年11月14日...

1993年10月9日出生的人五行缺 1993年10月9日出生的人五行缺

1993年10月9日出生的人五行缺什么?公历1993年10月9日...

友情链接

手机版 网站地图